අක්කර දෙක හමාරක අඹ ඉඩමක් විකිණීමට - Wellawaya

 • Views:76
 • Ad ID: #7756
 • Ad Posted 1 month ago

Land Size 2.5 acres

 • Residential
 • Commercial
 • Construction
 • Agricultural

Product Description

  වැල්ලවාය තණමල්විල ප්‍රධාන මාර්ගයේ (A2 Road) 300km කණුව අසල සිට 400m දුරින් නිරවුල් ඔප්පු සහිත අක්කර දෙක හමාරක ඉඩම විකිණීමට ඇත.

  🔷ඉඩම දක්වා ගමන් කළ හැකි හොඳින් නඩත්තු කල මාර්ගය.

  🔷දැනටමත් ආදායම් ලබන අක්කර 2ක අඹ (කර්තකොලොම්බන්) වගා කර ඇත.

  🔷අක්කර බාගයක් පමණ ගොඩ වැලි සහිතයි.

  🔷වටිනා දැව සහිත ශාක ඇත.

  ⭐️වට අඩි 3- 6 අතර කොහොඹ ගස් 15

  ⭐️ වට අඩි 2ක් පමණ තේක්ක ගස් 25

  (දෙවෙනි වගාව)

  ⭐️කුඹුක් ගස් 1යි. (වට 6'-9'' - උස 15')

  ⭐️කාය ගස් 1යි. (වට 9'- 4'' - උස 4')

  අතු 2ක (වට 6'-3" - උස 15')

  ⭐️කොලොං ගස් 1යි. (වට 4'-10'' - උස 16')

  ⭐️දඹ ගස් 1යි. (වට 4'-3'' - උස 16')

  ⭐️තේක්ක ගස් 1යි. (වට 3'-2'' - උස 35')

  🔷තැනිතලා ඉඩම.

  🔷ඕනෑම වගාවකට සුදුසු සරු පස.

  🔷කිරිඳි ඔයට 250m. අඩි 30 මට්ටමේ භූගත ජලය ඇත.

  🔷විදුලිය හා නළ ජලය.

  🔷අන්තර්ජාල භාවිතා කල හැකි ප්‍රබල දුරකථන සංඥා සහිතයි.

  🔷සම්පූර්ණ ඉඩම ආවරණය වන පරිදි සකස් කරන ලද කම්බි වැට.

  🔷නිවසක්, කෘෂි ව්‍යාපෘතියක් හෝ වගාවක් සඳහා වඩාත් සුදුසු ප්‍රදේශයකි.


Show more

Show More
{LOOP: ITEM_CUSTOM2}

{ITEM_CUSTOM2.title} {ITEM_CUSTOM2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM2} {LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}

{ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.title} {ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}
{LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}
  {ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2.value}
{/LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}

Product Description

  වැල්ලවාය තණමල්විල ප්‍රධාන මාර්ගයේ (A2 Road) 300km කණුව අසල සිට 400m දුරින් නිරවුල් ඔප්පු සහිත අක්කර දෙක හමාරක ඉඩම විකිණීමට ඇත.

  🔷ඉඩම දක්වා ගමන් කළ හැකි හොඳින් නඩත්තු කල මාර්ගය.

  🔷දැනටමත් ආදායම් ලබන අක්කර 2ක අඹ (කර්තකොලොම්බන්) වගා කර ඇත.

  🔷අක්කර බාගයක් පමණ ගොඩ වැලි සහිතයි.

  🔷වටිනා දැව සහිත ශාක ඇත.

  ⭐️වට අඩි 3- 6 අතර කොහොඹ ගස් 15

  ⭐️ වට අඩි 2ක් පමණ තේක්ක ගස් 25

  (දෙවෙනි වගාව)

  ⭐️කුඹුක් ගස් 1යි. (වට 6'-9'' - උස 15')

  ⭐️කාය ගස් 1යි. (වට 9'- 4'' - උස 4')

  අතු 2ක (වට 6'-3" - උස 15')

  ⭐️කොලොං ගස් 1යි. (වට 4'-10'' - උස 16')

  ⭐️දඹ ගස් 1යි. (වට 4'-3'' - උස 16')

  ⭐️තේක්ක ගස් 1යි. (වට 3'-2'' - උස 35')

  🔷තැනිතලා ඉඩම.

  🔷ඕනෑම වගාවකට සුදුසු සරු පස.

  🔷කිරිඳි ඔයට 250m. අඩි 30 මට්ටමේ භූගත ජලය ඇත.

  🔷විදුලිය හා නළ ජලය.

  🔷අන්තර්ජාල භාවිතා කල හැකි ප්‍රබල දුරකථන සංඥා සහිතයි.

  🔷සම්පූර්ණ ඉඩම ආවරණය වන පරිදි සකස් කරන ලද කම්බි වැට.

  🔷නිවසක්, කෘෂි ව්‍යාපෘතියක් හෝ වගාවක් සඳහා වඩාත් සුදුසු ප්‍රදේශයකි.


Show more

Show More

Similar ads

Image

Meet the seller in person, check the item and make sure you are satisfied with it before you make a payment.

විකිණුම්කරු පෞද්ගලිකව මුණගැසී, අයිතමය පරීක්ෂා කර ගෙවීමක් කිරීමට පෙර ඔබ එයින් සෑහීමකට පත්වන බවට වග බලා ගන්න.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept