කැබිනට්

  • Views:56
  • Ad ID: #7684
  • Ad Posted 1 month ago

Condition Used

Product Description

    තෙක්ක වලින් සාදා ඇත.එක පැත්‍ත කන්නාඩිය නෑ.වෙන මොකුත් වෙලා නෑ.හොදටම තියෙනවා .


{LOOP: ITEM_CUSTOM2}

{ITEM_CUSTOM2.title} {ITEM_CUSTOM2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM2} {LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}

{ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.title} {ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}
{LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}
    {ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2.value}
{/LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}

Product Description

    තෙක්ක වලින් සාදා ඇත.එක පැත්‍ත කන්නාඩිය නෑ.වෙන මොකුත් වෙලා නෑ.හොදටම තියෙනවා .


Similar ads

Image

Meet the seller in person, check the item and make sure you are satisfied with it before you make a payment.

විකිණුම්කරු පෞද්ගලිකව මුණගැසී, අයිතමය පරීක්ෂා කර ගෙවීමක් කිරීමට පෙර ඔබ එයින් සෑහීමකට පත්වන බවට වග බලා ගන්න.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept