නේවාසික බිම්කොටස් - කැස්බෑව

 • Views:57
 • Ad ID: #661
 • Ad Posted 1 month ago

Land Size 7.5

 • Residential
 • Commercial

Product Description

  පිළියන්දල කැස්බෑව නගර වලට සමීපයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින සුපිරි ඉඩම් ව්‍යාපෘතිය.

  162 පිළියන්දල - බණ්ඩාරගම බස් මාර්ගයට 600m

  තෙකලා විදුලිය නල ජලය සහ අඩි 20 පුළුල් මාර්ග.

  පොලී රහිත සුවිශේෂී ගෙවීමේ ක්‍රම 100,000/-ගෙවා වෙන්කරවා ගන්න.

  Clear deeds.

  Immediately sell.

  Call for more information

  නිරවුල් ඔප්පු.

  සාමකාමී පරිසරය.

  පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමය.

  මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.

  වැඩි විස්තර සදහා ඉක්මනින් අමතන්න


Show more

Show More
{LOOP: ITEM_CUSTOM2}

{ITEM_CUSTOM2.title} {ITEM_CUSTOM2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM2} {LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}

{ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.title} {ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}
{LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}
  {ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2.value}
{/LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}

Product Description

  පිළියන්දල කැස්බෑව නගර වලට සමීපයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින සුපිරි ඉඩම් ව්‍යාපෘතිය.

  162 පිළියන්දල - බණ්ඩාරගම බස් මාර්ගයට 600m

  තෙකලා විදුලිය නල ජලය සහ අඩි 20 පුළුල් මාර්ග.

  පොලී රහිත සුවිශේෂී ගෙවීමේ ක්‍රම 100,000/-ගෙවා වෙන්කරවා ගන්න.

  Clear deeds.

  Immediately sell.

  Call for more information

  නිරවුල් ඔප්පු.

  සාමකාමී පරිසරය.

  පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමය.

  මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.

  වැඩි විස්තර සදහා ඉක්මනින් අමතන්න


Show more

Show More

Similar ads

Image

Meet the seller in person, check the item and make sure you are satisfied with it before you make a payment.

විකිණුම්කරු පෞද්ගලිකව මුණගැසී, අයිතමය පරීක්ෂා කර ගෙවීමක් කිරීමට පෙර ඔබ එයින් සෑහීමකට පත්වන බවට වග බලා ගන්න.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept