ඉමදූව නගරයේ සිට යක්කල මුල්ල මර්ගයේ 6km දුරින් Idamak

  • Views:25
  • Ad ID: #6553
  • Ad Posted 22 days ago

Land Size 23.5

  • Residential
  • Commercial

Product Description

ඉමදූව නගරයේ සිට යක්කල මුල්ල මර්ගයේ 6km දුරින් පිහිටා ඇත.

{LOOP: ITEM_CUSTOM2}

{ITEM_CUSTOM2.title} {ITEM_CUSTOM2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM2} {LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}

{ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.title} {ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}
{LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}
    {ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2.value}
{/LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}

Product Description

ඉමදූව නගරයේ සිට යක්කල මුල්ල මර්ගයේ 6km දුරින් පිහිටා ඇත.

Similar ads

Image

Meet the seller in person, check the item and make sure you are satisfied with it before you make a payment.

විකිණුම්කරු පෞද්ගලිකව මුණගැසී, අයිතමය පරීක්ෂා කර ගෙවීමක් කිරීමට පෙර ඔබ එයින් සෑහීමකට පත්වන බවට වග බලා ගන්න.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept