ගොඩගම බිම් කොටස්

 • Views:41
 • Ad ID: #645
 • Ad Posted 1 month ago

Land Size 7

 • Residential
 • Commercial

Product Description

  ජිවිතය නිදහසේ විඳින්න හරියනම තැන.

  293 හා 698 🚌 බස් මාර්ග වලට මැදිව..

  නිවාස බිම් කොටස් ලක්ෂ 25 සිට..

  📞අදම අමතන්න

  ▶️ කොන්ක්‍රීට් කාණු පද්ධති

  ▶️ විදුලිය

  ▶️ නල ජලය

  ▶️ තාර යෙදූ මාර්ග

  ▶️පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම

  ▶️බැංකු ණය

  අදම ඔබගේ බිම් කොටස වෙන්කරවා ගන්න.


Show more

{LOOP: ITEM_CUSTOM2}

{ITEM_CUSTOM2.title} {ITEM_CUSTOM2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM2} {LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}

{ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.title} {ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}
{LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}
  {ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2.value}
{/LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}

Product Description

  ජිවිතය නිදහසේ විඳින්න හරියනම තැන.

  293 හා 698 🚌 බස් මාර්ග වලට මැදිව..

  නිවාස බිම් කොටස් ලක්ෂ 25 සිට..

  📞අදම අමතන්න

  ▶️ කොන්ක්‍රීට් කාණු පද්ධති

  ▶️ විදුලිය

  ▶️ නල ජලය

  ▶️ තාර යෙදූ මාර්ග

  ▶️පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම

  ▶️බැංකු ණය

  අදම ඔබගේ බිම් කොටස වෙන්කරවා ගන්න.


Show more

Similar ads

Image

Meet the seller in person, check the item and make sure you are satisfied with it before you make a payment.

විකිණුම්කරු පෞද්ගලිකව මුණගැසී, අයිතමය පරීක්ෂා කර ගෙවීමක් කිරීමට පෙර ඔබ එයින් සෑහීමකට පත්වන බවට වග බලා ගන්න.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept