දොඩන්ගොඩ අධිවේගී පිවිසුම ආසන්නයෙන් නේවාසික බිම් කොටස්

 • Views:34
 • Ad ID: #5787
 • Ad Posted 13 days ago

Land Size 10.5

 • Residential
 • Commercial

Product Description

  ඔබගේ සිහින නිවහන තනාගන්න කොළඹ මතුගම ප්‍රධාන පාරට නුදුරින් දොඩංගොඩ අධිවේගී පිවිසුමට මීටර් 900 ක් දුරකින් බිම් කොටස් මිලදී ගැනීමට ඔබට ලැබෙන අනගි අවස්ථාවක්. 🏞️🏞️      

  *දොඩංගොඩ නගරයට විනාඩි 5 .

  *තාර යෙදූ පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග.

  * විදුලිය.💡.

  *නල ජලය 💧                     

  *ක්‍රීඩා පිටිය. 🏟️

  *බැංකු🏦, සුපිරි වෙළෙඳසැල් සහ පාසල් ඉක්මනින් ළඟා විය හැකිය.


Show more

Show More
{LOOP: ITEM_CUSTOM2}

{ITEM_CUSTOM2.title} {ITEM_CUSTOM2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM2} {LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}

{ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.title} {ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}
{LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}
  {ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2.value}
{/LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}

Product Description

  ඔබගේ සිහින නිවහන තනාගන්න කොළඹ මතුගම ප්‍රධාන පාරට නුදුරින් දොඩංගොඩ අධිවේගී පිවිසුමට මීටර් 900 ක් දුරකින් බිම් කොටස් මිලදී ගැනීමට ඔබට ලැබෙන අනගි අවස්ථාවක්. 🏞️🏞️      

  *දොඩංගොඩ නගරයට විනාඩි 5 .

  *තාර යෙදූ පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග.

  * විදුලිය.💡.

  *නල ජලය 💧                     

  *ක්‍රීඩා පිටිය. 🏟️

  *බැංකු🏦, සුපිරි වෙළෙඳසැල් සහ පාසල් ඉක්මනින් ළඟා විය හැකිය.


Show more

Show More

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept