දෙල්ගොඩ කිරිදිවෙල බස් මාර්ගයට නුදුරින්
24 days ago |
Posted by:(Prestige Lands)
| Views:27
Location
Gampaha
Add Updated
12 May 2021

Specification

Land Size
10

₨ 125,000


Negotiable Price

Specification

Land Size
10

Specification
Land Type

Commercial
Residential

Description

සියලු නාගරික පහසුකම් සහීතව නිස්කලංක පරිසරයකින් වටවු සන්වර්දනය කර විකුණන වටිනා බිම් කොටස් කිහිපයක් පහසු ගෙවීමෙ ක්‍රම රාශියක් ලක්ෂ5ක් ගෙවා ඉතිරිය මාස 18න් පොලියක් නොමැතිව ගෙවන්නට අවස්ථාවක්


Location

40784