පුුධාන පාරට මුහුණලා සුපිරි බිම් කොටස්

  • Views:7
  • Ad ID: #2567
  • Ad Posted 6 days ago

Land Size 12.5

  • Residential
  • Commercial

Product Description

නිසංසල පරිසරයක ඔබෙි සොදුරැ කැදැල්ල ඉදිකරන්න සුපිරි තැනක්

{LOOP: ITEM_CUSTOM2}

{ITEM_CUSTOM2.title} {ITEM_CUSTOM2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM2} {LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}

{ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.title} {ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}
{LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}
    {ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2.value}
{/LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}

Product Description

නිසංසල පරිසරයක ඔබෙි සොදුරැ කැදැල්ල ඉදිකරන්න සුපිරි තැනක්

Similar ads

Image

Meet the seller in person, check the item and make sure you are satisfied with it before you make a payment.

විකිණුම්කරු පෞද්ගලිකව මුණගැසී, අයිතමය පරීක්ෂා කර ගෙවීමක් කිරීමට පෙර ඔබ එයින් සෑහීමකට පත්වන බවට වග බලා ගන්න.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept