මීරිගම නගරයට සමීප අනර්ඝ බිම්කොටස්
1 month ago |
Posted by:(Nishanthi )
| Views:37
Location
Mirigama
Add Updated
18 Apr 2021

Specification

Land Size
15

₨ 70,000


Negotiable Price

Specification

Land Size
15

Specification
Land Type

Commercial
Residential

Description

මීරිගම - පරගොඩ හරහා ගිරිඋල්ල බස් මාර්ගයට මුහුණලා පරගොඩ නැවුම් බිම්කොටස් ව්‍යාපෘතිය අනර්ඝ ඉඩමක් සොයන ඔබ වෙනුවෙන්ම... කොස් හා පොල් පලදාව සහිත වටිනා බිම්කොටස් 02 කි. ~ මුලින් ලක්ෂ 4 ක් ගෙවා ඉඩම වෙන්කරවා ගන්න. ~ වසර 5 ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම්.... ~ පර්චසයක් රු.70,000 සිට.. ~ එකවර ගෙවීමේදී සුවිශේෂී වට්ටම්.. - නිරවුල් ඔප්පු - ප්‍රාදේශීය සභා අනුමැතිය සහිතයි. - විදුලිය - පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග - පිරිසිඳු ළිං ජලය - පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම - බැංකු ණය දොරොව්ව මහා විද්‍යාලයට මී.500 යි. නාවාන මහා විද්‍යාලයට කි.මී.03 යි. ~ මීරිගම නගරයට විනාඩි 20 යි. ~ මීරිගම කොටදෙණියාව හරහා මීගමුව බස් පාරට විනාඩි 05 යි. ~ කොළඹ - කුරුණෑගල මාර්ග අංක 5 බස් පාරට විනාඩි 05 යි. ~ ගිරිඋල්ල නගරයට විනාඩි 15 යි. ~ මීරිගම කණ්ඩලම අධිවේඟී පිවිසුමට විනාඩි 20 යි. ඉක්මන් කරන්න. ඔබේ බිම්කොටස අදම වෙන්කරවා ගන්න. අමතන්න. Show more


Location

38032