හක්මන නගරයෙන් නිවසක් විකිණීමට.
1 month ago |
Posted by:(Thilanka Sa)
| Views:50
Location
Hakmana
Add Updated
19 Apr 2021

Specification

Bedrooms
6
Bathrooms
2
Land Size
28
Property Size (Sq.ft)
2434

₨ 9,000,000


Negotiable Price

Specification

Bedrooms
6
Bathrooms
2
Land Size
28
Property Size (Sq.ft)
2434

Specification
Features

Kitchen with Pantry
Servant Toilet
Separate Entrance
Tap Line Water
Attached Bathroom
Garage / Car Park
Living Areas

Description

හක්මන නගරයට මීටර් 250. හක්මන මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලයට මීටර් 50. හක්මන බුද්ධජයන්ති ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට මීටර් 50. ජලය, විදුලිය පහසුකම් ඇත. ටෙලිකොම් ලෑන්ඩ් ලයින් පහසුකම් ඇත. මිලගනන් වෙනස් කර ගත හැකිය. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න (mr. Samapth) Show more


Location

38022