ටික ගෙවන්න ගලේවෙල නගරාසන්නයෙන් බිම් කොටස්
4 months ago |
Posted by:(Prestige Lands)
| Views:103
Location
Galewela
Add Updated
18 Apr 2021

Specification

Land Size
15

₨ 55,000


Negotiable Price

Specification

Land Size
15

Specification
Land Type

Commercial
Residential

Description

පොලී නැතුව ටික ටික ගෙවන්න, බැංකු ණය පහසුකම් හෝ ආයතනික ණය පහසුකම් සහිතව, තෙකලා විදුලිය, පානීය නල ජලය, පුළුල් මාවත් සහිත, පදිංචියට හොදම ඉඩමක් අඩුම මුදලට අපෙන් Show more


Location

33607