අපනයන වෙළද කලාපයට ආසන්නව
2 months ago |
Posted by:(Wayamba Lanka )
| Views:49
Location
Chilaw
Add Updated
20 Oct 2020

Specification

Land Size
15

₨ 73,000


Specification

Land Size
15

Specification
Land Type

Commercial
Residential

Description

හලාවත කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරට මායිම්ව සියලු පහසුකම් සමගින් සින්නක්කර ඔප්පු බැංකු ණය වසර 5 දක්වා ගෙවන්න ගන්න


Location

26831