සුවිශේෂි වාසි රැසක් සමග මුලික ගෙවිම ලක්ෂයක්
1 month ago |
Posted by:(Wayamba )
| Views:72
Location
Chilaw
Add Updated
19 Sep 2020

Specification

Land Size
15

₨ 65,000


Specification

Land Size
15

Specification
Land Type

Commercial
Residential

Description

හලාවත කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා සියලු පහසුකම් සමගින් පදිංචියට වියාපාරයට ආයොජනයට කදිම ඉඩමක් මුලිකව ලක්ෂයක් ගෙවා ඉතිරිය වසර 5 දක්වා ගෙවන්න ගන්න


Location

25776