නිවසේ සිට සේවයට අන්තර්ජාල ක්‍රියාකරැවන්-දිවයින පුරා
1 month ago |
Posted by:(Data Entry)
| Views:153
Location
Nuwara Eliya
Add Updated
13 Aug 2020

Specification

Company
දිවයින පුරා ඕනෑම අයෙකුට නිවසේ සිට සේවයට
Experience (years)
0

₨ 75,000


Specification

Company
දිවයින පුරා ඕනෑම අයෙකුට නිවසේ සිට සේවයට
Experience (years)
0

Specification
Description

DB JOBS HOLDINGS ©®™ ~ දිවයින පුරා ඕනෑම අයෙකුට සම්බන්ධ වී අද සිටම ආරම්භ කළ හැක. ~ All Island - Anyone can apply ~ Need Data Entry Online Operator ~ Male or female can apply ~ Experience no nedded ~ Any time you can work ( Night time or Day time ) ~ No age Limit ~ Salary 25500 -75000 Hurry up.. Urgent .. Call us for more details.. ~ ඔබේ උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු වන හැකියාවට රැකියාවක්... වැඩ කරන පැය ගණන මත වැටුප වැඩි කර ගත හැක.. ~ අන්තර්ජාල දත්ත ක්‍රියා කරවන්නියන් ක්‍රියාකරුවන් . (Smart දුරකතනයක් මඟින් වුවද කල හැක) ~ පුහුණු /නුපුහුණු ~ කාන්තා,පිරිමි ~ වයස් සීමාවක් නැත. ~ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන, නොකරන, බාහිර පන්ති යන,නොයන, රැකියාවක නිරත වන,නොවන, ඹ්නෑම අයෙකු .. ඔබගේ කැමැත්ත මත ඕනෑම වෙලාවක වැඩ කල හැක.. ~ වැඩ කරන පැය ගණන මත ඔබගේ වැටුප වැඩි කර ගත හැකිය. ~ සෑම දිනකම වැඩ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.ඔබට හැකි ඕනෑම අවස්ථාවක වැඩකල හැක. ~නිවසේ නිකරැනේ කාලය ගත නොකර අද සිටම ආරම්භ කර මුදල් ඉපයීම කල හැක. ~ඔබට කැමති පැය ගණනක් වැඩ කල හැක. ( වැඩි විස්තර සඳහා වහාම අදම අමතන්න Show more


Location

23397